Költséghatékony, zöld autó és elektromos kerékpár bérlés.

Okosan, tisztán és kényelmesen. A döntés a tied.

Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETÉS

Erent – Norma SRL tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Akár ügyfélként, akár fogyasztóként, akár a nyilvánosság tagjaként stb. kerül kapcsolatba az Erenttel, Önnek joga van személyes adatainak védelméhez. Ezek az adatok az Ön nevére, telefonszámára, e-mail címére, de egyéb adatokra is vonatkoznak, mint például a jármű azonosító száma (VIN), földrajzi elhelyezkedése stb.

Ebben az Erent Általános Adatvédelmi és adatvédelmi szabályzatban („jelen szabályzat”) leírjuk, hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait, miért gyűjtjük azokat, mit teszünk az Ön személyes adataival, kikkel osztjuk meg azokat, hogyan védjük azokat, valamint milyen választási lehetőségeket biztosítunk Önnek a személyes adataival kapcsolatban.

Ez a szabályzat az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozik az általunk vagy a nevünkben nyújtott vagy üzemeltetett különböző szolgáltatások, alkalmazások, weboldalak, portálok, (online) értékesítési promóciók, marketingakciók, szponzorált közösségi média platformok stb. keretében.

Ez a szabályzat általános szabályokat és magyarázatokat tartalmaz. Ezt az Erent által vagy nevében nyújtott vagy működtetett egyes szolgáltatásokra, alkalmazásokra, weboldalakra, portálokra, online értékesítési promóciókra, marketingakciókra, szponzorált közösségi médiafelületekre stb. vonatkozó külön adatvédelmi tájékoztatók egészítik ki.

Ezeket az adatvédelmi tájékoztatókat minden olyan esetben közöljük Önnel, amikor az Ön személyes adataira a fent említett tevékenységekkel kapcsolatban szükség van (pl. weboldalakon, portálokon, egyéni kommunikációs szolgáltatásokon, hírleveleken, emlékeztetőkön, felméréseken, ajánlatokon, rendezvényeken stb. keresztül).

Ez a szabályzat az Erent – Norma SRL által (vagy nevében) gyűjtött valamennyi személyes adatra vonatkozik, melyekre a jelen szabályzatban „Erent”, „mi”, „minket”, „miénk”, „mi” hivatkozik.

Ha elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, akkor hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen szabályzatban leírt módon kezeljük.

A jelen szabályzat végén talál néhány meghatározást a jelen szabályzatban használt, nagybetűvel írt kulcsfogalmakra (pl. személyes adatok, feldolgozás, adatkezelő).

 

2. KI A FELELŐS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁÉRT?

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős szervezet:

Norma , Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 69
535600, Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc)

 

3. KIHEZ FORDULHAT, HA KÉRDÉSE VAGY KÉRÉSE VAN? ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ PONT

Létrehoztunk egy adatvédelmi kapcsolattartási pontot, amely a jelen irányelvvel, az esetleges egyedi adatvédelmi tájékoztatókkal, az Ön személyes adataival (és azok feldolgozásával) kapcsolatos kérdéseivel vagy kéréseivel foglalkozik.

A jelen szabályzat alkalmazásával kapcsolatos bármilyen kérdéssel, kéréssel vagy panasszal, illetve a jelen szabályzatban leírt jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Adatvédelmi kapcsolattartási ponton fordulhat hozzánk:

– office@erent.ro és

– Odorheiu Secuiesc, Strada Nicolae Bălcescu , Nr. 69, Románia

4. FONTOS ALAPELVEK

Nagyra értékeljük a ránk bízott személyes adatokat, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak tisztességes, átlátható és biztonságos kezelése mellett. Az Erent által alkalmazott legfontosabb elvek a következők:

– Az adatkezelés jogszerűsége: az Ön személyes adatait tisztességes, jogszerű és átlátható módon gyűjtjük.

– Az adatgyűjtés minimalizálása: az Ön személyes adatainak gyűjtését a gyűjtés céljai szempontjából közvetlenül releváns és szükséges adatokra korlátozzuk.

– Célhoz kötöttség: személyes adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból gyűjtjük, és nem kezeljük tovább személyes adatait e célokkal összeegyeztethetetlen módon.

– Adatpontosság: az Ön adatait pontosan és naprakészen tartjuk.

– Adatbiztonság és adatvédelem: technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre az adatbiztonság és adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében, figyelembe véve többek között az Ön adatainak megfelelő védelem típusát. Ezek az intézkedések biztosítják a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, a véletlen elvesztés vagy megváltoztatás, valamint a feldolgozás egyéb jogellenes formáinak megelőzését.

– Hozzáférés és helyesbítés: személyes adatait az Ön törvényes jogainak megfelelően kezeljük.

– Az adatok megőrzésének időbeli korlátozása: az Ön személyes adatait az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően és legfeljebb az adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg.

– A nemzetközi adattovábbítás védelme: biztosítjuk, hogy az EGT-n (Európai Gazdasági Térség) kívülre továbbított személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek.

– Harmadik felekkel kapcsolatos biztosítékok: biztosítjuk, hogy a harmadik felek személyes adatokhoz való hozzáférése (és azok továbbítása) az alkalmazandó joggal összhangban és megfelelő szerződéses biztosítékok mellett történjen.

– A direkt marketing és a cookie-k jogszerűsége: amikor promóciós anyagokat küldünk Önnek, vagy cookie-kat helyezünk el az Ön számítógépén, biztosítjuk, hogy ezt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően tesszük.

 

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA: MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS MI A JOGALAPJUK

Amikor személyes adatait kérjük, egyértelműen tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Ezeket az információkat külön adatvédelmi tájékoztatóban közöljük Önnel, amelyet például bizonyos szolgáltatások (beleértve a kommunikációs szolgáltatásokat), elektronikus hírlevelek, emlékeztetők, felmérések, ajánlatok, eseménymeghívók stb. tartalmaznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében az Ön személyes adatai feldolgozhatók, ha:

– Ön beleegyezését adta nekünk az adatkezelés céljára (az adott adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint). A kétségek elkerülése végett Önnek mindig joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja; vagy

– az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél; vagy

– az ilyen feldolgozással olyan jogos érdeket követünk, amely nem áll egyensúlyban az Ön személyiségi jogaival. Az ilyen jogos érdekeket az adott adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban megfelelően közzéteszik.

– törvény írja elő;

6. MILYEN PROJEKTEKHEZ DOLGOZZUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeljük, és nem kezeljük személyes adatait olyan módon, amely nem egyeztethető össze ezekkel a célokkal.

Ilyen cél lehet az Ön által hozzánk intézett kérés teljesítése, valamelyik weboldalunkon vagy portálunkon tett látogatásának javítása, termékeink és szolgáltatásaink általános javítása, szolgáltatások vagy alkalmazások nyújtása, marketingkommunikáció és -akciók stb. céljából.

Az Ön személyes adatai feldolgozásának célja egyértelműen meghatározásra kerül az adott feldolgozásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban. Ez az adatvédelmi tájékoztató elérhető lesz például egy weboldalon vagy portálon, egy alkalmazáson, egy elektronikus hírlevélben stb.).

 

7. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK PONTOS ÉS NAPRAKÉSZ TÁROLÁSA

Fontos, hogy az Ön személyes adatait pontosan és naprakészen tároljuk. Kérjük, hogy az Ön személyes adataival kapcsolatos változásokról vagy hibákról a lehető leghamarabb tájékoztasson minket az Adatvédelmi kapcsolattartási ponton (lásd a 3. pontot: „Kihez fordulhat kérdéseivel vagy kéréseivel?”). Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a pontatlan vagy elavult személyes adatokat töröljük vagy megfelelően kiigazítjuk.

 

8. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, és ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Ha további információra van szüksége az adatvédelmi jogairól, vagy élni kíván ezen jogok bármelyikével, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az Adatvédelmi kapcsolattartási ponton (lásd a 3. pontot: „Kihez fordulhat, ha kérdése vagy kérése van?”).

 

9. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGŐRZÉSI IDEJE

Személyes adatait az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően őrizzük meg. Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az szükséges ahhoz, hogy a személyes adatait feldolgozzuk, vagy hogy megfeleljen a jogi rendelkezéseknek. Arról, hogy bizonyos személyes adatokat mennyi ideig őrizzük meg, mielőtt azokat eltávolítjuk rendszereinkből és adatbázisainkból, kérjük, forduljon hozzánk adatvédelmi kapcsolattartónkhoz (lásd a 3. pontot „Kihez fordulhat kérdéseivel vagy kéréseivel?”). .

 

10. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védjük az Ön személyes adatait a jogellenes vagy jogosulatlan hozzáférés vagy felhasználás, valamint az adatok sértetlenségének véletlen elvesztése vagy károsodása ellen. Ezeket az informatikai infrastruktúránk, az Ön életére gyakorolt lehetséges hatások és a magánköltségek figyelembevételével, valamint a jelenlegi gazdasági normák és gyakorlatok szerint alakítottuk ki.

Az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó csak akkor dolgozza fel, ha az adatfeldolgozó vállalja a technikai és szervezési adatbiztonsági intézkedések betartását.

Az adatbiztonság fenntartása az Ön személyes adatai bizalmas jellegének, integritásának és hozzáférhetőségének védelmét jelenti:

Titoktartás: személyes adatait megvédjük a harmadik fél számára történő nem kívánt felfedéstől. Integritás: megvédjük az Ön személyes adatait az illetéktelen harmadik felek általi módosítással szemben. Elérhetőség: biztosítjuk, hogy a felhatalmazott felek szükség esetén hozzáférhessenek az Ön személyes adataihoz.

Adatbiztonsági eljárásaink a következőket foglalják magukban: hozzáférés biztonsága, biztonsági mentési rendszerek, felügyelet, felülvizsgálat és karbantartás, biztonsági incidensek és a folyamatosság kezelése stb.

 

11. COOKIE-K VAGY HASONLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Weboldalainkon sütiket használunk. Ez segít nekünk abban, hogy jobb élményt nyújtsunk Önnek, amikor az oldalunkon böngészik, és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk az oldalunkat.

A sütik használatáról és azok elkerüléséről további információkat a https://www.Erent.ro/ oldalon található sütikre vonatkozó szabályzatunkban talál.

 

12. SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Attól függően, hogy milyen célból gyűjtjük az Ön személyes adatait, a következő kategóriájú címzetteknek adhatjuk át azokat, akik az Ön személyes adatait kizárólag az említett célokra fogják feldolgozni:

Szervezeteinken és vállalatainkon belül, amelyek márkáink termékeit és szolgáltatásait népszerűsítik:

– A személyzet felhatalmazott tagjai;

– kapcsolt vállalkozásaink és leányvállalataink;

Harmadik fél üzleti partnerek:

– Reklám-, marketing- és promóciós ügynökségek: hogy segítsenek nekünk reklámkampányaink és promócióink hatékonyságának elérésében és elemzésében;

– Üzleti partnerek: például megbízható partnereink, akik felhasználhatják az Ön személyes adatait az Ön által kért szolgáltatások és/vagy termékek biztosításához és/vagy marketinganyagokat küldhetnek Önnek (feltéve, hogy Ön beleegyezik az ilyen marketinganyagok fogadásába). Arra kérjük ezeket a vállalatokat, hogy mindig az alkalmazandó törvényeknek és a jelen szabályzatnak megfelelően járjanak el, és fordítsanak különös figyelmet az Ön személyes adatainak védelmére;

Egyéb harmadik felek:

– Ha a törvény megköveteli, vagy jogilag szükséges az Erent érdekeinek védelméhez:

– A jogszabályoknak való megfelelés érdekében, hatósági megkeresések eredményeként, bírósági végzések, bírósági eljárások alapján, a hatóságoknak való bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek alapján stb;

– az Erent politikáinak és megállapodásainak való megfelelés ellenőrzése vagy kikényszerítése; és

– az Erent és/vagy ügyfelei jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében;

– vállalati tranzakciókkal kapcsolatban: az Erent egészének vagy egy részének átruházásával vagy elidegenítésével, illetve az Erent egészének vagy egy részének egyesülésével, konszolidációjával, irányításváltással, átszervezésével vagy felszámolásával kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti b) és c) pontban felsorolt harmadik fél címzettek – különösen azok a szolgáltatók, akik az Erent szolgáltatásain vagy alkalmazásain keresztül vagy saját csatornáikon keresztül termékeket és szolgáltatásokat kínálhatnak Önnek – külön gyűjthetnek Öntől személyes adatokat. Ebben az esetben ezek a harmadik felek kizárólagosan felelősek az ilyen személyes adatok ellenőrzéséért, és a velük való kapcsolattartásra az ő feltételeik vonatkoznak.

 

13. A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK HASZNÁLATA

Ha Ön az Erent portálon/weboldalon egy közösségi hálózat (pl. a Facebook-fiókját) használja, az Erent rögzíti az Ön rendelkezésre álló személyes adatait, valamint az Ön előzményeit ezen a közösségi hálózaton, ami azt jelenti, hogy Ön kifejezetten engedélyezte az Erent által rögzített személyes adatainak a portálon keresztül történő közlését.

Az Erent néha megkönnyíti a (személyes) adatok közzétételét olyan közösségi hálózatokon keresztül, mint a Twitter és a Facebook. Ezeknek a közösségi hálózatoknak megvannak a saját felhasználási feltételeik, amelyeket figyelembe kell vennie, ha aktívan részt vesz rajtuk.

Emlékeztetjük Önt, hogy a közösségi oldalakon történő közzététel bizonyos következményekkel járhat, többek között az Ön vagy azon személyek magánéletére nézve, akiknek személyes adatait megosztja, például azzal, hogy a közzétételt rövid időn belül nem tudja visszavonni. Ön teljes mértékben felelős azért, amit közzétesz. Az Erent e tekintetben nem vállal felelősséget vagy felelősséget.

 

15. ADATTOVÁBBÍTÁS A TENGERENTÚLON KÍVÜLRE (EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG)

Az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan címzetteknek, akik az EGT-n kívül helyezkedhetnek el, és az EGT-n kívüli címzettek és mi is feldolgozhatjuk őket. Az Ön személyes adatainak az EGT-n kívüli olyan országokba történő továbbításával kapcsolatban, amelyek általában nem nyújtanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az EGT-ben, az Erent megfelelő egyedi intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. Ezek az intézkedések például abból állhatnak, hogy az adatátvevők számára kötelező erejű szerződéses záradékokat írnak elő, amelyek megfelelő szintű védelmet garantálnak.

Mindig egyértelműen tájékoztatjuk Önt, ha személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk. Ezeket az információkat külön adatvédelmi tájékoztatóban közöljük Önnel, amelyet például bizonyos szolgáltatások (beleértve a kommunikációs szolgáltatásokat), elektronikus hírlevelek, emlékeztetők, felmérések, ajánlatok, rendezvényekre szóló meghívók stb. tartalmaznak.

 

16. AZ ÖN LEHETŐSÉGEI ÉS JOGAI

Szeretnénk a lehető legátláthatóbbak lenni az Ön számára, hogy Ön tudatosan dönthessen arról, hogyan kívánja, hogy személyes adatait felhasználjuk.

– Az Önnel való kapcsolatfelvétel módja

Ebben az összefüggésben számos választási lehetősége van arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretne kapcsolatba lépni velünk több kommunikációs csatornán keresztül (pl. e-mail, posta, médiacsatornák, telefon stb.), megválaszthatja, hogy milyen célból és milyen gyakran szeretné, módosíthatja az adatvédelmi beállításokat az eszközén a felhasználói profilja vagy fiókja frissítésével, vagy követheti a kapott kommunikációban szereplő leiratkozási utasításokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem választja ki az opciót, akkor alapértelmezés szerint az adott kiadvány szokásos gyakoriságával kapja meg promóciós ajánlatainkat.

– Az Ön személyes adatai

Bármikor kapcsolatba léphet velünk az Adatvédelmi kapcsolattartási ponton (lásd a 3. pontot „Kivel léphet kapcsolatba, ha kérdése vagy kérése van”), hogy megtudja, milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és honnan származnak. Bizonyos feltételek mellett joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatait általánosan használt és strukturált formátumban megkapja, és hogy személyes adatait az Ön által választott harmadik félnek továbbítsa.

– Az Ön változásai

Ha hibát talál a személyes adataiban, vagy ha úgy véli, hogy azok hiányosak vagy helytelenek, kérheti tőlünk azok helyesbítését vagy kiegészítését.

– Az Ön által előírt korlátozások

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását (például személyes adatai pontosságának ellenőrzése során).

– Az Ön kifogásai

Ön tiltakozhat személyes adatainak közvetlen marketing célú felhasználása ellen is (ha szeretné, azt is megjelölheti, hogy milyen csatornán keresztül és milyen gyakran szeretné, ha felvennénk Önnel a kapcsolatot), illetve az ellen is, hogy személyes adatait ugyanezen célból megosszuk.

Ön bármikor visszavonhatja az Ön által megadott személyes adatok további feldolgozásához adott hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk az Adatvédelmi kapcsolattartási ponton (lásd a 3. pontot „Kihez fordulhat, ha kérdése vagy kérése van?”). .

Ezen túlmenően kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó adatokat (kivéve bizonyos esetekben, például egy tranzakció bizonyítása érdekében, vagy ha azt törvény írja elő).

Végezetül kérjük, vegye figyelembe, hogy joga van panaszt tenni az Adatkezelővel szemben az illetékes adatvédelmi hatóságnál („DPA”).

Ami a TME-t (mint adatkezelőt) illeti, az illetékes adatvédelmi hatóság a Belga Adatvédelmi Hatóság. A NORMA SRL (mint adatkezelő) tekintetében az illetékes adatvédelmi hatóság a román adatvédelmi hatóság, B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, Bukarest, postai irányítószám 010336, tel: 0040318059211.

 

17. JOGI INFORMÁCIÓK

A jelen Adatvédelmi szabályzat követelményei kiegészítik és nem helyettesítik az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti egyéb követelményeket. Amennyiben a jelen szabályzatban leírtak és az alkalmazandó adatvédelmi törvények követelményei között ellentmondás van, az alkalmazandó adatvédelmi törvények élveznek elsőbbséget.

Az Erent bármikor módosíthatja ezt a szabályzatot. Ha ez megtörténik, értesítjük Önt a változásokról, majd megkérjük, hogy ezt követően olvassa el a szabályzatunk legfrissebb változatát, és erősítse meg, hogy elfogadja azt.

18. FOGALMAZÁSOK

A jelen Adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Az adatkezelő az a szervezet, amely meghatározza, hogy milyen célból és milyen módon dolgozzák fel az Ön személyes adatait. Hacsak másként nem tájékoztatjuk Önt, az adatkezelő az SC NORMA SRL, székhelye: Odorheiu Secuiesc, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 69, Hargita megye, Románia, Tel: +40 744 505 374, , e-mail: office@erent.ro. További információkat külön adatvédelmi tájékoztatóban adhatunk Önnek, amelyet például bizonyos szolgáltatások (beleértve a kommunikációs szolgáltatásokat), elektronikus hírlevelek, emlékeztetők, felmérések, ajánlatok, rendezvénymeghívók stb. tartalmazhatnak. Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, aki vagy amely az Ön személyes adatait az adatkezelő nevében kezeli. Adatvédelmi kapcsolattartó pont: az a kapcsolattartó pont (azaz az Erent által az adott joghatóságban kijelölt személy), akin keresztül Ön a jelen Szabályzattal és/vagy az adatok (feldolgozásával) kapcsolatos kérdéseket vagy kérelmeket intézhet az Adatkezelőhöz, és aki az ilyen kérdéseket és kérelmeket megoldja. Hacsak másként nem tájékoztatjuk Önt, az adatvédelmi kapcsolattartó pont a 3. szakaszban („Kihez fordulhat, ha kérdése vagy kérése van?”) leírtak szerint található. EGT: Európai Gazdasági Térség (= az Európai Unió tagállamai + Izland, Norvégia és Liechtenstein). Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely közvetlenül Önre vonatkozik vagy lehetővé teszi az Ön azonosítását, mint például az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, járműazonosító száma (VIN), földrajzi elhelyezkedése stb. Az adatfeldolgozás az Ön személyes adatainak gyűjtését, hozzáférését és felhasználásának minden formáját jelenti.

 

Sütikezelési tájékoztató

A Norma Kft. által üzemeltetett erent.ro domainen keresztül elérhető weboldal sütiket, azaz cookie-kat használ. A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például: megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik). Az alapműködést biztosító sütik között találhatók harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók stb. sütijei. Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

 

Álltalános szerződési feltételek - Bérlés

Az erent.ro kizárólag a 21. életévet betöltött úgyfelei számára ad bérbe autókat, akik legkevesebb egy éve rendelkeznek érvényes vezetői engedéllyel!
  1. Az autót lefoglalhatod online a www.erent.ro honlapon keresztül vagy telefonon keresztül a munkaprogram idelye alatt.
  2. Online foglalás esetében az ügyfélszolgálat felveszi veled a kapcsolatot és emailben avagy telefonon visszaigazolja, hogy az általad igényelt autó rendekezésre áll valamint, hogy melyek a következő lépések.
  3. Az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot az ügyféllel és kiálítja az előleg vagy a bérlési számlát, amely ellenértékének kifizetésével (utalás, vagy készpénz) válik a foglalás véglegessé. Amennyiben az autó átadása előtt 48 órával mondja vissza a foglalást az ügyfél az előleg vagy a bér ellenértékét visszakapja.
Az ügyfél az autó átvétele előtt bérleti szerződést ír alá, az eredeti és érvényes személyazonossági valamint vezetői engedély felmutatása mellett. Autó kölcsönzéséhez román állampolgároknak kötelező módon fel kell mutatni egy érvényes szemelyazonosságit (C.I./B.I.), külföldi személyek esetében pedig útlevelet. Kizárólag EU únió által elfogafogadott és érvéyes vezetői engedélyt fogadunk el. Jogi személyek esetében a szerződéskötéshez szükséges a vállalat bejegyzési dokumentumának másolata valamint bélyegző (pecsét). Az autót kizárólag a szerződésben meghatározott személy/személyek vezethetik!
A bérléskor 250 Euró garancia fizetendő, amely probléma mentes bérlés esetén a gépjármű visszaadásakor visszajár a bérlőnek.

Az erent.ro fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa klienseit az autók bérbeadását illetően.

A bérlési összegek román lejben vannak kifejezve és NEM tartalmazzák az ÁFÁ-t.
  1. A bérelt autó tisztán és teli üzemanyag tankkal / teljesen feltöltve kerül átadásra.
  2. Az autó átvétele Székelyudvarhelyen (Nicolae Bălcescu  uttca, 69) valamint, Marosvásárhelyen.
  3. Székelyudvarhelyen a munakaprogram ideje alatt (hétkönapokon 8-17 óra közöt) DÍJMENTES.
  4. A munkaprogramon kívül eső időpontban történő átadás vagy átvétel 50 RON ellenérték fejében történik..
  1. Az elhasznált üzemanyag nincs benne az árban és az ügyfelet terheli. A bérlő az autót tele tankkal veszi át, melyet ugyanilyen állapotban ad vissza a leadáskor. Az utolsó tankolást igazoló számlát vagy kasszaszallagot az átadáskor fel kell mutatni.
  2. Hybrid autók bérlése esetében az ár tartalmazza a töltést és az ügyfél nem kell feltöltve átadja az autót.
  3. A bérelt gépjárművet tisztán kell leadni. Amennyiben az ügyfélnek nincs lehetősége tisztán és kitakarítva visszahozni az autót 35 lejes díj ellenében ezt a gondot levesszük a válláról.
hu_HU
Open chat
eRent Whatsapp
Hello :)
Cu ce vă pot ajuta? >>> Miben segithetünk?